مهدنیوز – سرویس سیاسی: جهان میرپیش بین افزود: متاسفانه دولتمردان به حرفهای اقتصاددانان توجهی نمی‌کنند. اقتصاددانان تا به حال سه نامه برای رئیس جمهور نوشتند.
این اقتصاددان تصریح کرد: تخصیص منابع انسانی غیر بهینه به جای منابع انسانی صادق‌تر، آگاه‌تر و شجاع تر بزرگترین اشتباه آقای روحانی در ۲ سال اخیر بود. ایشان در انتخاب همکاران اقتصادیشان خیلی بهتر از این می‌توانستند عمل کنند.
میر پیش‌بین در پاسخ به این سوال که “مشکلات اقتصادی بیشتر ناشی از تحریمهاست یا مدیریت داخلی؟”گفت: در مشکلات اقتصادی امروز هم مدیریت داخلی نقش داشت و هم اتفاقاتی که در سیاست خارجی رخ داد ولی اولویت اول را به مدیریت داخلی می‌دهم.