بازگشت زندگی به نگین فیروزه ای آذربایجان

سواحل دریاچه ارومیه، موسوم به نگین فیروزه ای آذربایجان، این روزها میزبان شمار زیادی از مسافران و گردشگران در آبهای نیلگون آن است که غوغا و سرزندگی شان، بازگشت حیات به این پهنه آبی را نوید می دهد. / ایرنا

ارسال نظر