دکتر یاور دشتبانی، :

بانک مرکزی در بازار ارز در بلندمدت هیچ برنامه‌ای ندارد!

اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز در کوتاه مدت خیلی خوب بود، اما معلوم است در بلندمدت هیچ برنامه‌ای ندارد!

مهدنیوز – دشتبانی افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مانند پزشکی رفتار می‌کند که با مُسکن به بیمارش آرامش می‌دهد!

 

ارسال نظر