برادران گرافیتی کار تبریزی که به شهرت جهانی دست یافته اند

دو برادر هنرمند تبریزی به نام های ساسان و سامان که به اسم هنری ICY AND SOT شناخته می شوند، این روزها به شهرت جهانی دست پیدا کرده اند.

این دو برادر در سال ۲۰۰۶ از ایران مهاجرت کرده و در سال ۲۰۱۲ نمایشگاهی از آثار خود را در نیوریورک برگزار کردند. ساسان و سامان در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، ترکیه، امریکا، چین، نروژ با مضامین اجتماعی گرافیتی کار کرده اند و در ایران هم در تبریزو تهران آثاری از خود بر جای گذاشته اند.

 بیشتر آثار این ۲ هنرمند  انعکاس دهنده دغدغه های اجتماعی، عقاید صلح طلبانه و دیدگاه های حقوق بشری به خصوص حقوق کودکان است.

ارسال نظر