وی همچنین افزود: تعداد ثبت نام کنندگان باید به میزان یک ششم جمعیت رانندگان و خانوادهای آنها باشد که هنوز این حد نصاب ثبت نشده اما با این حال احتمالا با همین تعداد نیز بیمه مذکور به مرحله اجرا در بیاید. رانندگانی که تاکنون موفق به ثبت نام بیمه تکمیلی نشده اند، می توانند تا پایان اردیبهشت با مراجعه به سایت IRTUSAN.IR نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.