حضور ارس در نمایشگاه بین المللی آرویک ۲۰۱۹ ارمنستان

منطقه آزاد ارس در نمایشگاه بین المللی آرویک ۲۰۱۹ ارمنستان حضور فعالی داشت.

منطقه آزاد ارس در نمایشگاه بین المللی آرویک ۲۰۱۹ ارمنستان حضور فعالی داشت. این موضوع نشان دهنده سمت و سوی مثبت مناطق آزاد در سال های اخبر است.

 

ارسال نظر