سه انبار احتکار پیاز در ایلخچی کشف شد

به دنبال کشف سه انبار احتکار پیاز در بخش ایلخچی، رییس حوزه قضایی ایلخچی با محتکران پیاز در این بخش برخورد کرد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، در پی گزارشات ارسالی، محمدباقر فتحی، رییس حوزه قضایی بخش ایلخچی، نماینده اداره بازرگانی و صنعت و معدن آذربایجان شرقی و بخشدار ایلخچی پس از گشت زنی در سطح شهر، سه انبار احتکار پیاز را در این بخش کشف کردند.
 پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده با هماهنگی خلیل الهی، دادستان مرکز استان و با دستور مستقیم رییس حوزه قضایی بخش، پیازهای مکشوفه جهت عرضه مستقیم در بازار با نظارت سازمان بازرگانی، روانه بازار تبریز شد.

ارسال نظر