هشدار؛

ملخ ها به اردبیل رسیدند

بارندگی های اخیر علاوه بر نعمت و فراوانی مسائلی مانند سیل را نیز به همراه داشت پس از پشت سر گذاشتن بارندگی های چند ماه گذشته با معضل هجوم ملخ ها در کشور مواجه شده ایم که اکنون نیز متاسفانه ملخ ها از جنوب کشور به اردبیل رسیدند.

مهدنیوز – سرویس اجتماعی: هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی اردبیل هشداری مهم برای مسئولان متولی است چرا که رسیدن ملخ ها به اردبیل به عنوان یک استان سرد و کوستانی نشان می دهد هیچ جای کشور از این آفت در امان نیست و همه استان ها در معرض خطر بلای ملخ های صحرایی قرار دارند.
در مورد هجوم ملخ های صحرایی به ایران علت های گوناگونی مانند بیوتروریسمی و بارندگی های اخیر مطرح می شود در هر حال  ملخ های های صحرایی به عنوان زیان بارترین گونه از این دسته، روزانه تا چند برابر وزن خود علوفه، غلات، صیفی حتی علف هرز می خورند و همه چیز را از بین می برند که در این زمینه با توجه به هشدار فائو و همچنین به دلیل شدت و فراوانی هجوم ملخ ها و درگیر بودن مناطق وسیعی از کشور با این آفت، کار مبارزه و سمپاشی کانون ها باید با برنامه ریزی انجام شود.

 

ارسال نظر