عبدالمجید نجفی عنوان کرد:

پسرفت تبریز در حوزه کتاب

نویسنده نامداری تبریزی گفت: با توجه به رشد جمعیت تبریز و آمار کتابفروشی های این شهر، شاهد پسرفت در…