مرور برچسب

بازار دارو

«بی تدبیری» به مفسدان بازار دارو میدان داد

دولتی که با شعار تدبیر به میدان آمد حالا پرونده‌های فساد دارویی را که حاصل بی تدبیری، ضعف مدیریت و نظارت و فقدان شفافیت است، یدک می کشد تا جایی که صدای وزیر بهداشت جدید را هم درآورده است.
ادامه مطلب ...